Tüzüğümüz
       

27 Ağustos 1976 tarihli İSTANBUL POSTASI gazetesinde yayınlanan metnin 2098 sayılı Dernekler Kanununa göre 10.02.1984 tarihli Genel Kurulda değiştirilmiş şeklinin 03.02.1988, 02.02.1994, 18.06.1997, 03.02.1998, 17.02.2002 ve son olarak 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre 09.06.2007 ve 25.04.2010 tarihli Genel Kurullarda değiştirilen şeklidir).

Madde 1. Derneğin adı Türk Kardiyoloji Derneği’dir.

Madde 2. Derneğin Merkezi İstanbul’dur.

Madde 3. Derneğin yerleşim yeri Darülaceze Caddesi Fulya Sokak, Ekşioğlu İş Merkezi No: 9/1, Okmeydanı, 34384 İstanbul’dur.

Madde 4. Derneğin amaçları, çalışma konuları ve biçimleri:

 1. Kalp ve damar sağlığı alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek,
 2. Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin tıbbi ve sosyal çalışmalarda bulunmak,
 3. Tıp mensupları ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek,
 4. Bu çalışmaları gerçekleştirecek vakıf, müessese ve iktisadi işletmeler kurmak,
 5. Yurtiçinde ve yurtdışında aynı ve benzeri konularda çalışan ilgili kuruluşlarla, Dernekler Kanununun 5. maddesine göre işbirliği yapmak,
 6. Türk Tıp Fakültelerinde okuyan tıp öğrencilerine sınırlı sayıda burs vermek,
 7. Kalp ve damar sağlığı ile ilgili hekimlik mesleğinin halk yararına en iyi şekilde düzenlenmesini ve gelişmesini sağlamaya çalışmak, hekimliğin ve kalp ve damar sağlığı alanındaki hekimlerin sorunlarını çözümlemeye çalışıp haklarını korumak, Derneğin Tüzüğünde yer alan konularda girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde mesleki fayda ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla uygulamalara yardımcı olmak ve Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, davaya müdahil sıfatıyla katılmak.

Dernek dini ya da siyasi alanda faaliyet gösteremez.
Madde 5. Derneği 1963 yılında adları son sayfada yazılı Türk doktorları kurmuşlardır.

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri:

Madde 6. Üyelik:
Derneğin üç tür üyesi vardır. Bunlar:

 1. Asil üye
 2. İlgili meslek grupları (İMG) üyeliği
 3. Onursal üye olarak adlandırılır

Madde 7. Asil üyelik şartları:

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 2. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 3. Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,
 4. Kardiyoloji uzmanı olmak

Üye olmak isteyenler form dilekçe ve ekinde gereken yasal belgelerle dernek Başkanlığına başvururlar. Dilekçeler, Yönetim Kurulunca 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve ilgiliye bildirilir. Üyenin yıllık aidatının her yıl ödenmesi zorunludur.

Üye Girişi
Faydalı Bağlantılar
Haftanın Anketi
Sonuçlar
Aidat Sorgulama

Reklam 1

2

3

4

5

Etkinlik Takvimi
Yazarlar
Back to Top